fyzická a objektová bezpečnosť

 V súlade so Zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečíme návrh, dodávku a inštaláciu prostriedkov fyzickej objektovej bezpečnosti v zmysle požiadaviek NBÚ vyhlášky 336/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 315/2006 Z. z.  Vypracujeme bezpečnostnú dokumentáciu vyplývajúcu zo č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, ktorá zvýši procesné zabezpečenie Vašich priestorov.